لیستی از کارگران کارخانه برنامه های کاربردی منطقه انجمن