در نظر دارد برای ساخت جعبه برای حرکت سوپاپ ماشین من خود