عنکبوتی که تار میتند اوج آمیزه ای تولید کننده نخ محدود